浙江省杭州市建人高复2020届高三上学期12月月考语文试题(逐题解析)


您现在位置:中学语文教学资源网试题下载月考试卷
试题
名称
浙江省杭州市建人高复2020届高三上学期12月月考语文试题(逐题解析)(高三总复习 苏教版)
下载
地址
试题下载地址1    下载地址2
分 享
杭州建人高复2019年12月份月考试卷语文一、语言文字运用(共20分)1.下列句子中,没有错别字且注音正确的一项是(  )A.中国梦应是一幅(fú)多维度的篮图,它需要以更加宽广的胸怀包容各种文化思潮的交融碰撞,需要弘扬源远流长的中华文明,传承优秀璀璨(càn)的中国文化.B.陈明还是没吱(zhī)声,默默地坐着,连江
试题预览
杭州建人高复2019年12月份月考试卷
语  文
一、语言文字运用(共20分)
1.下列句子中,没有错别字且注音正确的一项是(  )
A. 中国梦应是一幅(fú)多维度的篮图,它需要以更加宽广的胸怀包容各种文化思潮的交融碰撞,需要弘扬源远流长的中华文明,传承优秀璀璨(càn)的中国文化.
B. 陈明还是没吱(zhī)声,默默地坐着,连江老师什么时候走的都不知道.好久,他才瞥(piē)了一眼门口,露出了极难捉摸的有些玩世不恭的神态.
C. 周文略是个虚构高手,做着“宇宙梦”,在小说内容介绍中,书写宣言似(shì)的写道:“一滩稀泥,也可以面对浩瀚(hàn)的天空,站在最高处的石头,就是星辰!”
D. 《幻想交响曲》中的音浪裹挟着你栖惶的内心左奔右突,直到古典的形式扭曲、变形、坍圮(pǐ),然后,听他高唱挣脱灵魂桎梏(gù)、摧毁旧日城堡的浪漫主义的赞歌.
【答案】D
【解析】
试题分析:本题考查学生字音字形辨析能力。题干要求选出“没有错别字且注音正确的一项”,答题时可以根据词义来辨别,也可以根据词性来辨别。A项,“篮图”的正确书写为“蓝图”;B项,“吱”的正确读音为“zī”;C项,“一滩稀泥”的正确书写为“一摊稀泥”。故选D。
阅读下面的文字,完成下列各题。
就像2016年诺贝尔文学奖颁发给了鲍勃•迪伦,2017年瑞典文学院又避开热门,将诺贝尔文学奖授予日裔英国作家石黑一雄。有人借此调侃诺奖“万年陪跑王”村上春树。(甲)不过村上春树自述读过石黑一雄出版过的每一本书,且评价说:“至今为止,我阅读石黑的作品时,从来不曾失望过,也从未不以为然。”(乙)他甚至说:“近半世纪的书,我最喜欢的是《别让我走》。”(石黑一雄2005年年作品)
(丙)石黑一雄是一个讲故事的高手,他对困扰现代社会的历史、科技、道德责任等问题的线索都是通过故事展现出来,既不矫揉造作,也不生硬粗冷。一个个温暖而又感人至深的故事在艺术笔触下娓娓道来。他挖掘并细致地展示了普通人道貌岸然的外表下隐藏着的真实的内心世界及震撼人心的情感之流。
2. 这段文字中的加点词,运用不正确的一项是(     )
A. 颁发 B. 不以为然 C. 困扰 D. 道貌岸然
3. 文段中画横线的甲、乙、丙三句,标点有误的一项是(     )
A. 甲 B. 乙 C. 丙
【答案】2. D    3. B
【解析】
【2题详解】
本题考查词语的使用。解答词语题,一般从以下地方思考:一、逐字解释词语,把握大意;二、注意词语潜在的感情色彩和语体色彩;三、要注意词语使范围,搭配的对象;四、弄清所用词语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息;五、从修饰与被修饰关系上分析,看修饰成分跟中心词之间是否存在前后语义矛盾或者前后语义重复的现象。
A项,颁发,发布、授予的意思。根据语境“就像去年诺贝尔文学奖……给了鲍勃•迪伦,今年瑞典文学院又避开热门”,可知此处应用“颁发”使用正确。
B项,不以为然,意思是不认为是对的,表示不同意或否定。文段中用于村上春树对石黑的作品感到认同,使用正确。
C项,困扰,围困并搅扰,使处于困境而难以摆脱。文段中用于现代社会的历史、科技、道德责任等问题给人们造成的困惑,使用正确。    
D项,道貌岸然,意思是形容外貌严肃正经,实际上内心险恶。文段中是用于修饰普通人的外表,使用不正确。
故选D。
【3题详解】
本题考查正确使用标点的能力。作答时,应注意:准确掌握常见标点符号的用法和作用;在正确感知句意、段意的基础上,弄清句与句之间的关系,以便准确判断、合理使用标点符号;认真审读题干,准确捕捉有关标点的考查信息,揣摩命题者的设计意图和规律。
B项,“石黑一雄2005年年作品”是对“《别让我走》”的具体陈述,乙处小括号的解释应放在书名号之后。
故选B。
4.下列各句中,没有语病的一句是
A. 汪老的各种著述,尤其是他生前的自编文集,包括难得罕见不易罗致的处女集《邂逅集》和第二本书《羊舍的夜晚》,我均已搜罗齐备。
B. 小鲜肉则不然,他可以不需要任何代表作,其商业价值 最直观体现就是粉丝队伍是否庞大,粉丝能否制造话题,粉丝是否产生购买行为。
C. 公安机关对医疗机构 报警求助要快速反应,果断处置,特别是正在实施伤害医务人员的行为,必须坚决制止,必要时可依法使用警械。
D. 专家说,《三块广告牌》排片场次之所以比较少,主要原因在于该片通过全国艺术电影放映联盟进行专线放映,没有通过常规发行路线。
【答案】B
【解析】
试题分析:此题考核辨析并修改病句的能力,注意明确病句的类型,以及典型的错例,答题时从结构和内容的角度分析句子,对照错例,找到错误。题中A项,“难得罕见”重复赘余,罕见即“难得见到”;C项,成分残缺,应在“特别是”后面加上介词“对”;D项,“通过……发行路线”搭配不当,可改为“没有走常规发行路线”。
点睛:成分残缺或赘余是常见的病句类型,主要有主语残缺,谓语残缺,中心语残缺,介词残缺,较典型的是介宾短语淹没主语造成主语残缺,修饰语过长淹没中心词造成中心语残缺,结构较复杂造成介词残缺,成分赘余典型的是前后的语意重复,答题时注意划分句子成分,找到残缺的对象,此题选项A成分赘余,选项C成分残缺。 
5.用一句话概括下面材料的主要内容,不得超过 15 个字。
在 60 多年“三起两落”的沉浮变迁中,人工智能的发展既经历过“寒冬”,也经历 过“暖春”。2017 年 7 月国务院印发《新一代人工智能发展规划》,人工智能正式上升 为国家战略。在今年两会的《政府工作报告》中,大数据、人工智能再次成为“高频词”。 作为新一轮信息技术革命的重要发展方向,大数据、人工智能等担负着助力传统产业转型 升级的重任。
相机可以根据人脸识别进行美颜,手机因为语音交互而不再冷冰冰,网购可以通过购 买记录进行个性化推荐……21 世纪的今天,人工智能越来越多地参与到人们的日常生活, 准备迎接它的黄金时代。在成都召开的中国留学人员联谊会首届数字经济与人工智能大会 上,微软(中国)有限公司首席技术官黎江向大家介绍了“高 IQ”的微软小娜和“高 EQ” 的微软小冰。这两款智能机器人,前者侧重通过语音交互解决用户的实际问题,而后者已 经能够理解人的想法和情绪。“微软小冰会写诗,也会作曲,还能主持电视节目,”黎江 说,“人工智能正在经历由点到面,最后走向整体的大变革。”
【答案】人工智能迎来黄金时代。
【解析】
【详解】试题分析:这是一道压缩语段题。这种题型和普通的压缩语段有所不同,但方法大同小异。先分出语段的层次,再保留关键句剔除次要信息,逐步压缩。最终,压缩到词而不是句。本题同时还有逻辑方面的要求,也就是一个合理的次序。本题划分层次后,分别概括。注意每个长句子的主语及特点。结合文本内容“人工智能的发展既经历过‘寒冬’,也经历过‘暖春’”“人工智能正式上升为国家战略”“人工智能越来越多地参与到人们的日常生活,准备迎接它的黄金时代”分析概括,人工智能迎来黄金时代。
6.以“竹林”为描写对象,写一段不少于100字的文字,表达对竹林的喜爱之情。要求:①有观察视角的变化;②运用两种修辞手法。
【答案】示例:远远望去,从平地到山顶全铺着竹,一层又一层的,仿佛竹的海洋。一阵风吹过,竹海上涌起了暗浪,一浪推着一浪,一直延伸到天边。那一片嫩青色和墨绿色的竹海有多深?根本无法知道!走进竹林,呼吸着清新的空气,真是“竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风”!
【解析】
【详解】试题分析:本题主要考查语言表达的能力。需要结合题干要求,明确观察视角。常见的观察视角有上下、远近、俯仰、高低等。常见的修辞手法:比喻、拟人、设问、反问、借代、对偶、夸张、衬托、用典、化用、互文、反复等。题干要求以“竹林”为描写对象,表达对竹林的喜爱之情,结合要求表述即可。
阅读下面的文字,完成下列小题。
从字面上解释,人工智能是对人的智能的研究和模仿。查阅人工智能的概念,与许多的重要概念相类似,目前学界尚无比较权威的公认定义,但依然达成了以下共识:其一,在人工智能大发展前的漫长岁月中,人工智能首先被定义为计算机科学的一个分支,或者以计算机科学为主的交叉边缘学科,这些概念解释更加强调它的学科属性;其二,定义均强调其具有利用计算机研究和模拟人类智力活动规律的性质。
当然,随着人工智能社会应用的日趋广泛,它的概念阐释也就从单纯的学科属性向外延展,人工智能不但被解释为计算机科学与其他学科交叉的边缘学科,而且开始被看作是将人脑研究与认识论相结合,与社会实践相结合的复杂系统,更多地强调了其应用性。有学者提出,认识论的研究给人工智能的发展提供了基础,人工智能就是包含了进化的认识论、自然化的认识论、认知科学、认知的神经科学以及社会化的认识论在内的科学认识论研究的应用。还有学者提出,人工智能特指计算机系统所具备的,像人一样合理思考和行动,完成原本只有人类依靠智慧才能完成复杂任务的能力。符号主义学派认为,人工智能就是源自数理逻辑,通过计算机的符号操作,模拟人类的认知过程,建立起基于知识的人工智能系统。联结主义学派强调,人工智能就是源自以人脑模型研究为典型的仿生学,通过神经网络及网络间链接机制以及学习算法,建立起的基于人脑的人工智能系统。行为主义学派则提出,人工智能就是源自感知和行动,通过智能体与外界环境的交互与适应,建立起的基于“感知一行为”的人工智能系统。
梳理上述概念及阐释,可以归纳出三个基本内涵。首先,人工智能源自人类智能。其次,它具有以计算机科学研究为主轴,以哲学、数学、心理学、生物学、医学、语言学、逻辑学等多学科为基础的交叉学科性质。再者,它也经历着从长期固于实验室研究到广泛社会应用的变化过程。这些基本内涵揭示了一个事实——人工智能涉及错综复杂的人机关系。
(节选自毕宏音《人工智能发展的社会影响新态势及其应对》)
7. 根据文意,对文中“人工智能”的解读,不正确的一项是
A. 对人工智能,学术界目前尚无统一的权威的定义,但是,研究者也形成了一些基本一致的认识。
B. 关于人工智能,目前公认定义为“它是一门计算机与其他学科交叉的边缘性学科,是人脑与认识论、社会实践相结合的系统”。
C. 对人工智能的概念研究,目前有许多学派都从自己的理论基础出发,提出了各自的解释。
D. 人工智能与人类智能同计算机、哲学、数学、心理学等多个学科具有密切关系,涉及错综复杂的人机关系。
8. 下列各项中对原文的理解有误的一项是
A. 作为以计算机科学为主的交叉边缘科学,人工智能具有利用计算机研究和模拟人类智力活动规律的性质
B. 学界对人工智能概念的阐释,随着其社会应用的日趋广泛,关注点从单纯的学科属性向外延展,发现它是人脑研究与认识论、社会实践相结合的复杂系统。
C. 符号主义学派、联结主义学派、行为主义学派等都对人工智能 起源进行了探究,做出了各自的解释。
D. 作者在搜罗各家解说的基础上,掘微探幽,从起源、性质、外延等三个角度对人工智能的概念做了解说。
9. 节选的这三段文字,具有“文献综述”性质。请你简要概括出做文献综述的两条基本要求或技巧。
【答案】7. B    8. A    
9. 第一,要搜罗对某个问题的各家研究成果。第二,对这些研究成果进行分类表述。第三,在分类表述的基础上,写出自己对他人研究的基本看法。第四,这种文字具有综合性、概括性。
【解析】
【7题详解】
试题分析:这是考查学生理解文章重要概念的能力。首先浏览选项,然后到文中找到与选项相关的语句,进行比较、辨析。B项,信息出自第二段第一句,但是这也是一些学者的观点,对这些观点,文中没有说它是否获得了“公认”,且第一段明确说“目前学界尚无比较权威的公认定义”。A项,信息源在选文第一段;C项,信息源在第二段;D项,信息源在第三段。
【8题详解】
试题分析:本题考查对作者观点的理解。命题的手段为改变文章的表述和概括文章的内容,此题主要从概念的内涵的方面考核,概括文章的内容较难,答题时首先阅读题干,在文中找到题干对应的区位,然后仔细分析。A项,原文说的是“学科”而不是“科学”。“学科”是某一个方向的分类,比如物理学、化学,“科学”则是指任何领域。B项,信息源在第二段第一句;C项,信息源在第二段第四、五、六句。D项,信息源明显在第三段,前两段是作出结论的基础。
点睛:主要集中对文意、文章的主旨、文章的结构、人物形象的塑造等内容的考核,考核的方式基本有两种,一种是根据文章的内容进行分析、概括,另一种是对文章特色和手法的赏析。涉及到文章的细节、结构、传主的品格等,试题命制的错误选项多为无中生有、牵拉因果、张冠李戴等。答题时注意和文章仔细对读寻找细微的差别。注意1分选项,1分选项多为绝对、不全面、牵强、似是而非等特征。
【9题详解】
试题分析:本题主要考查文本信息分析、筛选、概括。概括出做文献综述的两条基本要求或技巧,结合文本内容概括。“查阅人工智能的概念,与许多的重要概念相类似,目前学界尚无比较权威的公认定义,但依然达成了以下共识”,搜罗对某个问题的各家研究成果;结合文本第二节内容分析,然后对这些研究成果进行分类表述。“梳理上述概念及阐释,可以归纳出三个基本内涵”,在分类表述的基础上,写出自己对他人研究的基本看法。结合文本第三节内容分析,这种文字具有综合性、概括性。
阅读下面的文字,完成下面小题。
庄子的草帽
陈所巨
庄子在濠上观鱼,正是初夏,阳光强烈,他戴着一顶宽边的草帽。他那顶草帽与众不同的地方,在于不是两淮平原上农人们惯常戴的那种金黄色的麦秸草帽,而是青色的,由蒲草编成的,显得格外的招眼和时髦。他的朋友惠子也戴着草帽,是很平常的那种。他们俩相互看了一眼,都笑了笑,相互也都明白对方笑的含义:庄子想说他的朋友像个稻草人,惠子觉得庄子像只刚从草丛中钻出来的绿冠草鸡。接着他们就看那濠中的鱼,看得很投入,庄子情不自禁地说:哎呀,鱼真的快乐啊!惠子说:你又不是鱼,怎么知道鱼快乐呢?庄子看了惠子一眼,说道:你不是我,你怎么知道我不知道鱼快乐呢?
庄子和他的朋友都是极为散淡的人,他们压根儿没想倒,就是那几句简单的对话,竟然在几千年后,还被人们背诵,作为构筑他们思想框架的主要材料。要是他们知道了,肯定会大笑不止。就庄子这个人而言,应该留下来的倒不是只言片语的对话和杂感,而是那顶青青的蒲草编的草帽。因为他真正的思想在那上面,在每一根蒲草的纤维上面。
庄子喜欢躺在草地上睡觉,尤其是在容易惹人困倦的夏天。他放松自己,仰面向天地躺着,将草帽罩在脸上,舒坦而惬意。他听得见泥土的声音,草的声音,炊烟的声音,狗和女人的声音,以及他自己的肉体和灵魂发出的微弱的声音。他闻得见天的气味,云的气味,泥土和草丛中看不见的虫子的气味和南风从淮河带来的水的气味。这些声音和气味缓缓地带着他进入梦乡。他的梦很茂盛,像那些茂盛的野草。庄周梦蝶就是这时候的产物,野草一样的产物。一个象征的童话,一片错乱的思想的树林,一只真正的比车轮还大的蝴蝶,让人们吃惊,也把庄子弄糊涂了。但他这个人的特点就是沉得住气,糊涂就糊涂吧,糊涂总比不糊涂好。正是那个糊涂的梦让他名声大震,成为贯穿历史的思想界的明星。而历史和人们并不知道,那个梦正是随着他的鼾声,留在那顶蒲草帽上的。睡醒之后,庄子什么都不记得,回到家里,才发现有个梦黏在草帽上,他便将那梦收拾,刻写在竹简上。
这当然是几千年前的事,现在庄子还在那地方,就是他曾经观鱼、做梦的后来叫蒙城的地方。庄子祠与其说是他的香火祭祠,不如说是他精神和思想的庄园。鱼和蝴蝶好像还在各自的状态之中,但此鱼非彼鱼,此蝶亦非彼蝶,都是些后来的变种!庄子还是那样,悠闲散淡,梦幻而多思。他当然是以雕塑的方式出现的,一张稍稍苍白而修长的脸,手臂和腿较长,服装似乎有点儿不伦不类。但他确实是庄子,是那个用绿色的蒲草帽遮着脸,躺在草地上睡觉和做梦的人。他的悠闲散淡的人生方式,甚至让女人也不敢走得太近。
庄子端坐着,膝盖齐齐地并拢,双手搁在上面,旁边好像还有一柄葵扇。我发现少了件东西,是草帽。草帽是乡野里的东西,民间的东西,也就是说是庄子那时候作为散淡文人的东西。后来他成为圣哲,人们便顺理成章地认为应该与那顶粗糙的蒲草帽无缘了。人们总爱犯这类的错误,总不过是以想当然代替本质。其实,就在淮河两岸,以及更多的地方,那种蒲草帽已经很多了,庄子因此有些高兴,因为蒲草帽罩着的那些头脑里,多多少少都有些活着的鱼和蝴蝶。时间改变了许多东西,而草帽的功能没有改变,有些人戴在头上遮太阳,有些人拿在手里扇风,有些人垫在屁股下面坐在土坎上……
蒲草帽依然是青色的,像大平原上青青碧碧的草,也像一只只孵化原始思想的青色鸟窝。
(有删节)
10. 钱钟书先生说:“史家追述真人真事,每须遥体人情,悬想时势,设身局中,潜心腔内,忖之度之,以揣以摩,庶几入情合理。”本文开篇以目击现场的方式再现了濠上观鱼的情景,说说这种写法的好处。
11. 本文多次提到庄子悠闲散淡的人生方式,阅读全文,说说文中有哪些具体表现?
12. 划线句用了什么修辞手法?如何理解这句话的含意?
13. 时下,很多人在忙碌之余投身自然,亲近自然,放松心情。你认为他们与庄子的悠闲散淡是否相同?结合作者对庄子的理解,作简要分析。
【答案】10. ①这种方式将读者引入到庄子与惠子的对话现场,给人以身临其境之感。②引出下文对草帽内涵的理解。    
11. 庄子戴着青色 、蒲草编织的草帽;庄子与惠子在濠上观鱼;庄子在草地上自由地睡觉、自由地做梦。    
12. 比喻。这句话形象地表现了庄子思想的本质特点,生动地体现了庄子思想的生命力,并揭示了它是孕育自由精神的温床。    
13. 外在的表现方式有相似之处,但实质是不同的。现在人们亲近自然是为了休闲,是把它作为一种放松身心的手段;而庄子的悠闲散淡体现了他对有乡野和民间特质的自由思想的追求,是种生命状态,一种生活态度,一种人格写照,是庄子自由灵魂的外化。(意思对即可)
【解析】
【10题详解】
本题考查开头段落的作用。文章开头的作用一般有:设置悬念,吸引读者的阅读兴趣或思考,设置人物活动的场景,渲染气氛,引起下文,为下文做铺垫,开篇点题等。
本文开篇以目击现场的方式再现了濠上观鱼的情景,将读者引入到庄子与惠子的对话现场,让读者对庄子和惠子有一个大概的认识;至于“目击现场”,则是借用了新闻的写法,作用就是吸引读者,使读者有身临其境之感。因为文章的题目是“庄子的草帽”,文章的主要内容也与“草帽”有关,所以文章第一段交代了庄子的帽子与惠子的不同,庄子戴着的是青色蒲草编成的草帽,从而引出下文对草帽内涵的理解。
【11题详解】
本题考查学生筛选信息的基本能力。解答本类型题目一定要善于追本溯源寻依据,抓因求果找理由,此类题目的有效信息往往是隐蔽的、分散的。根据要求从原文中寻找信息,并将其进行概括组合,形成答案。
庄子悠闲散淡的人生方式主要体现在文章第一段,“他那顶草帽与众不同的地方,在于不是两淮平原上农人们惯常戴的那种金黄色的麦秸草帽,而是青色的,由蒲草编成的,显得格外的招眼和时髦”,庄子是一个特立独行的人,他的帽子也与众不同,即使那顶帽子会让他被人嘲笑为“像只刚从草丛中钻出来的绿冠草鸡”;庄子悠闲散淡的人生方式还表现为庄子与惠子在濠上观鱼,两个极为散淡的人,为“鱼之乐”而论辩,这在外人看来是不可思议的;庄子悠闲散淡的人生方式还表现为第三段中,“庄子喜欢躺在草地上睡觉,尤其是在容易惹人困倦的夏天”“舒坦而惬意”“他的梦很茂盛,像那些茂盛的野草”。
【12题详解】
本题考查辨明修辞手法以及理解文中重要句子的含义。理解句子含义,要求考生能够体会重要语句的丰富含义,品味精彩语句的表现力。体会重要语句的丰富含义,即是理解体会词语、句子的含义;根据上下文,理解句子在文中的含义。
首先明确第一问,使用了比喻手法,“蒲草帽”是本体,“像”是比喻词,“大平原上青青碧碧的草”与“一只只孵化原始思想的青色鸟窝”是喻体。第二段中说“就庄子这个人而言,应该留下来的倒不是只言片语的对话和杂感,而是那顶青青的蒲草编的草帽。因为他真正的思想在那上面,在每一根蒲草的纤维上面”,这句话揭示出庄子的草帽实际上象征着庄子的思想精神;说“蒲草帽依然是青色的,像大平原上青青碧碧的草”,说明庄子思想的生命力强;“孵化”即孕育;“思想”即庄子的自由精神,说明它孕育自由精神。
【13题详解】
本题考查学生对文章进行个性化解读的能力。题目虽然具有一定的开放性,但是作答时,一定要依据文章内容和作者表达的中心去发表自己的见解和感触。此类题目解答既要联系文本,又要联系现实社会。
考生首先应认识到,时下“很多人在忙碌之余”投身自然和庄子由内而外的“悠闲散淡”相比,虽然都有投身自然的外在形式,实质是完全不同的。现代人是以投身自然的方式来休闲,来放松自己,让自己得到休息,恢复精力体力再投身到现实的忙碌中去。而庄子则是用这种“悠闲散淡”来表达一种人生态度,是庄子自由灵魂的外化。文中说,“才发现有个梦黏在草帽上,他便将那梦收拾,刻写在竹简上”“蒲草帽依然是青色的,像大平原上青青碧碧的草,也像一只只孵化原始思想的青色鸟窝”,由此可见,庄子的悠闲散淡中孕育着一种自由的思想,体现了他对有乡野和民间特质的自由思想的追求,这和现代人的忙碌之余投身自然是不同的。
三、古代诗文阅读(共40分)
阅读下面的文言文,完成下面小题。
答苏武书(节选)
[汉]李陵
子卿足下:
勤宣令德,策名清时,荣问休畅,幸甚幸甚。自从初降,以至今日,身之穷困,独坐愁苦。终日无睹,但见异类。举目言笑,谁与为欢?胡地玄冰,边土惨裂。夜不能寐,侧耳远听,胡笳互动,边声四起。嗟乎子卿,陵独何心,能不悲哉!
与子别后,益复无聊,上念老母,临年被戮;妻子无辜,并为鲸鲵;身负国恩,为世所悲。子归受荣,我留受辱,命也如何?身出礼义之乡,而入无知之俗;违弃君亲之恩,长为蛮夷之域,伤已!令先君之嗣,更成戎狄之族,又自悲矣。功大罪小,不蒙明察,辜负陵心区区之意。每一念至,忽然忘生。陵不难刺心以自明刎颈以见志顾国家于我已矣杀身无益适足增羞故每攘臂忍辱辄复苟活。
昔先帝授陵步卒五千,出征绝域。五将失道,陵独遇战,而裹万里之粮,帅徒步之师;出天汉之外,入强胡之域;以五千之众,对十万之军。然犹斩将搴旗,追奔逐北,灭迹扫尘,斩其枭帅,使三军之士,视死如归。陵也不才,希当大任,意谓此时,功难堪矣。匈奴既败,举国兴师。更练精兵,强逾十万。单于临阵,亲自合围。疲兵再战,一以当千,然犹扶乘创痛,决命争首。陵振臂一呼,创病皆起,举刃指虏,胡马奔走。兵尽矢穷,人无尺铁,犹复徒首奋呼,争为先登。当此时也,天地为陵震怒,战士为陵饮血。单于谓陵不可复得,便欲引还,而贼臣教之,遂使复战,故陵不免耳。
而执事者云云,苟怨陵以不死。然陵不死,罪也;子卿视陵,岂偷生之士而惜死之人哉?宁有背君亲,捐妻子而反为利者乎?然陵不死,有所为也,故欲如前书之言,报恩于国主耳,诚以虚死不如立节,灭名不如报德也。昔范蠡不殉会稽之耻,曹沬不死三败之辱,卒复勾践之仇,报鲁国之羞,区区之心,窃慕此耳。何图志未立而怨已成,计未从而骨肉受刑,此陵所以仰天椎心而泣血也。
足下又云:“汉与功臣不薄。”子为汉臣,安得不云尔乎?陵先将军,功略盖天地,义勇冠三军,徒失贵臣之意,刭身绝域之表。此功臣义士所以负戟而长叹者也。何谓不薄哉?汉厚诛陵以不死,薄赏子以守节,欲使远听之臣望风驰命,此实难矣。陵虽辜恩,汉亦负德。昔人有言:“虽忠不烈,视死如归。”男儿生以不成名,死则葬蛮夷中,谁复能屈身稽颡,还向北阙,使刀笔之吏弄其文墨邪?愿足下勿复望陵。
嗟乎子卿,夫复何言?相去万里,人绝路殊。长与足下生死辞矣。幸谢故人,勉事圣君。努力自爱,时因北风,复惠德音。李陵顿首。
14. 下列各句中,加点字词翻译有误的一项是(    )
A. 荣问休畅               通假字,同“闻”,名声
B. 希当大任               希望
C  刭身绝域之表           外,与“里”相对
D. 谁复能屈身稽颡         屈膝下拜,以额触地行礼
15. 下列各句中加点词的用法和意义相同的一组是(    )
A. 汉与功臣不薄                      则与一生彘肩
B. 此功臣义士所以负戟而长叹者也      夫仁、义、智辩,三者非所以持国也
C. 男儿生以不成名                    挟飞仙以遨游
D. 时因北风                          不如因而厚遇之
16. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(    )
A. 在李陵给苏武的这一封信中,他向苏武表明心迹,极力说明自己投降匈奴之不得已,渲染了战场的悲壮,及将士们浴血奋战的惨相,两方兵力悬殊,援兵不至,导致兵败被俘。
B. 李陵认为自己功大罪小,投降不死只是为了将来有机会再为汉朝建功,但武帝不加明查而诛其家族,使得他常常想要用死来洗刷羞辱。
C. 李陵批评汉帝负德,表示自己此生无法建功扬名,不如死埋没在蛮夷

试题下载地址1    试题下载地址2
  (提示:关键词之间用空格隔开)

相关试题:苏教版 高三 总复习 月考试卷


上一个『浙江省宁波市效实中学2020届高三11月周考语文试题』  下一个『浙江省金华市东阳中学2019-2020学年高三上学期期中语文试题(逐题解析)

浏览更多试题,请访问
本页手机版